Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

2020-12-15

W związku z koniecznością ujednolicenia w skali całego kraju zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ponownie przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, każdy członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, jest obowiązany realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej. Ponadto na podstawie § 28 pkt 5 Statutu, każdy członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. Ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia określonej w § 36 pkt 11 Statutu i nie jest możliwe cedowanie tej kompetencji na zarządy kół lub na pojedynczych ich członków. Niedopuszczalnym jest stosowanie, podczas wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, uznaniowości przez zarządy kół łowieckich lub ich członków, a jedynie respektowanie i realizowanie regulacji wynikających
z uchwał walnego zgromadzenia.

Ponadto, ograniczenia w zakresie wykonywania polowania nie mogą również dotyczyć możliwości wykonywania polowania jedynie na części łowiska. Bezsprzecznie, członkowie Zrzeszenia mają prawo do wykonywania polowania na całości obwodów dzierżawionych przez Koła Łowieckie. W związku z tym ograniczenia terytorialne w zakresie realizowania powyższego prawa jest niedopuszczalne. Nie można bowiem,
zaakceptować praktyki zezwalania na wykonywanie polowania jedynie na części obwodu łowieckiego, z przydzieleniem na stałe lub czasowo konkretnych jego rewirów do konkretnych członków koła łowieckiego. Powyższe jest praktyką nieprawidłową i organy Polskiego Związku Łowieckiego winny podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do jej wyeliminowania. Zarządy okręgowe obowiązane są zatem do reagowania, w ramach sprawowanego nadzoru nad kołami łowieckimi, na napływające od myśliwych sygnały dotyczące nieprawidłowości w ww. zakresie.

Zarząd Główny wskazuje konieczność zweryfikowania obowiązujących w kołach uchwał walnych zgromadzeń dotyczących zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Niezbędnym jest, aby w trakcie prowadzonych kontroli kół łowieckich, szczególną uwagę zwracać na powyższe kwestie, a stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie eliminować z codziennej praktyki.